• Dokument

Medlemsmöte söndag 15 mars kl 14.00


Plats: Café Sandfiken, Hyttgatan 12, Sandviken.

GHS kallar till medlemsmöte då bla förnyelse och ändringar i vårt befintliga reglemente kommer gås igenom inför kommande förbundsfullmäktige som är satt till den 11-12 april.

Alla medlemmar ska ha fått tillgång till materialet via email alt. snigelpost nu i dagarna.
Materialet finns även längre ner på denna sida, som text och länk.
Läs detta material och tyck till!

Ni som inte kan komma på mötet den 15:e, men har synpunkter på innehållet uppmanas att skriva ner era synpunkter och skicka dessa till någon i styrelsen så de kan tas upp på medlemsmötet.

Väl mött!

Email skickat från SHCF till alla ombud och medlemmar inklippt nedan:

"Förslag till nytt Regelverk och Motioner till Förbundsfullmäktige 2015

Bifogat detta mail finns ett förslag till nytt Regelverk samt de inkomna motionerna till årets Förbundsfullmäktige. Förslaget till nytt Regelverk har tagits fram av en grupp bestående av 7 medlemmar från olika sällskap, tillsammans med representanter från förbundsstyrelsen. Flera av gruppmedlemmarna avsade sig tidigt uppdraget. Större delen av det nedlagda arbetet har gjorts av Lars Wicander, Hanne Andersen och Christian Hagberg. Förbundsstyrelsen vill rikta ett stort tack till alla som engagerat sig i detta arbete som kommer vara till stor nytta för sporten. 


Förbundsstyrelsen har gått igenom förslaget i sin helhet och kommer att meddela sina kommentarer, där de gjorda förändringarna samt styrelsnes yttrande om förändringarna framgår, på samma sätt som förbundsstyrelsen gör med inkomna motioner, inom 14 dagar. 

Under förbundsfullmäktige har ombuden att ta ställning till det nya Regelverket på samma sätt som en inkommen motion. Detta innebär att man kan ställa sig bakom en formulering som det nya förslaget innebär eller begära avslag av densamma (och alltså istället behålla motsvarande formulering i det gamla regelverket). Man kan också välja att ställa sig bakom ett alternativa förslag som förbundsstyrelsen anför, i det fall sådant finns.

I förslaget finns många förändringar och därför vill Förbundsstyrelsen återigen uppmana sällskapen att bjuda in till medlemsmöte så att alla medlemmar kan få göra sina röster hörda samt få en god bild av det som ska diskutteras.  

De förändringar som berör klassning av hundarnas resultat, gradering inför sammansättning av lopp och förslaget till boxlottning (avsnitten E14 - F6) menar styrelsen kan behöva extra bearbetning och därför har styrelsen beslutat att inrätta en sluten diskussionsgrupp på Facebook. Sällskapen kan anmäla engagerade medlemmar till denna grupp. 

Tanken är att de som är intresserade av dessa frågor ska få en arena att föra sina diskussioner på innan Förbundsfullmäktige. Varje sällskap kan utse flera deltagare till diskussionsforumet. Kravet på deltagarna är att de ska läsa in sig på materialet och komma med konstruktiva kommentarer och förslag. Det är förstås mycket viktigt att en god ton bibehålls i diskussionerna därför kommer forumet att övervakas och deltagare som inte för konstruktiva diskussioner kommer att varnas och eventuellt uteslutas.  
Sällskapens styrelse anmäler deltagare till shcf@shcf.se och deltagaren läggs därefter till forumet på Facebook.  

Om man i diskussionsforumet kommer fram till alternativa förslag eller vill modifiera nuvarande eller föreslagna system, innan den 20 mars så kommer Förbundsstyrelsen att distribuera dessa förslag som då också kommer kunna vara aktuella för beslut på Förbundsfullmäktige. 

Vad det gäller Kapitel H så återstår mycket material att inhämta och därför vill styrelsen redan nu varna för att denna del inte är komplett utan kommer att behöva arbetas vidare med under året. Dessa tillägg kommer då att kungöras som förbundscirkulär och införas i regelverket vid nästa förbundsfullmäktige. 

Vänligen distribuera detta till era ombud och övriga medlemmar. Om du som får detta mailet inte längre innehar samma post i ditt sällskaps styrelse så vidarebefordra gärna till den som tagit över din post och be ditt sällskap att uppdatera er funktionärsförteckning för 2015. 

Har ni några frågor så är ni välkomna att höra ev er!

Vänliga hälsningar

SVENSKA HUNDKAPPLÖPNINGSSPORTENS CENTRALFÖRBUND

Malin Månsson, Förbundssekreterare
Tfn 0733-40 59 12
E-post: shcf@shcf.se
www.shcf.se"

Nyhetsarkiv